Actievoorwaarden

Actievoorwaarden Beter Begin Box Actie

 1. In de Actievoorwaarden wordt onder de volgende begrippen verstaan:
  1. Bolletje: Bolletje B.V. gevestigd op Turfkade 9, 7602 PA Almelo
  2. Deelnemer: eenieder die deelneemt aan de Actie.
  3. Actievoorwaarden: deze algemene voorwaarden.
  4. Actie: het kansspel dat in het kader van de campagne Beter Begin Box wordt georganiseerd.
 2. Op de Actie zijn de Actievoorwaarden van toepassing.
 3. Werknemers van Bolletje, evenals de agentschappen die bij deze Actie betrokken zijn, zijn uitgesloten van deelname aan de Actie. Bolletje behoudt zich het recht voor om een prijs niet aan de winnaar uit te reiken, bijvoorbeeld in geval van het vermoeden van onregelmatigheden, misbruik en fraude en overtreding van bepalingen van deze voorwaarden.
 4. Door aan de Actie deel te nemen aanvaardt u de toepasselijkheid van de Actievoorwaarden en verklaart u zich akkoord met de inhoud van de Actievoorwaarden.
 5. De Actie zal gedurende de periode van januari 2019 tot en met 24 februari 2019 lopen en binnen die termijn is deelname aan de Actie mogelijk. Op 25 februari 2019 zullen de winnaars worden getrokken uit alle deelnemers. Deelname aan deze Actie staat open voor eenieder die in Nederland en België woonachtig is.
 6. Een Deelnemer kan eenmaal deelnemen aan de Actie.
 7. Deze Actie wordt via internet afgehandeld. Er bestaat geen aankoopverplichting ten aanzien van deelname aan de Actie.
 8. Via de website: www.bolletje.nl/beterbeginbox kunnen deelnemers kans maken op een van de type ontbijt boxen. Deze zullen ze twee maanden lang, een per week thuisbezorgd krijgen. De deelnemers kunnen kiezen uit de ‘uitgebreid anders’ en de ‘ontbijt geen tijd’ box. Deze zijn samengesteld voor circa 2 à 3 personen. In totaal worden er 10 prijzen weggegeven, 5 per type ontbijtbox. Daarvan zijn er 2 hoofdprijzen. Dit houdt in dat de ambassadrices de 1e box zullen uitreiken aan de winnaar. Saar Koningsberger is de ambassadrice voor De Ontbijt Geen Tijd Box Sarah Chronis is de ambassadrice voor De Uitgebreid Anders Box.
 9. Bolletje selecteert de prijswinnaars door middel van loting via de computer.
 10. Winnaars worden op 25 februari 2019 op de hoogte gesteld via e-mail.
 11. Over de uitslag van de Actie kan niet worden gecorrespondeerd.
 12. Alle prijzen zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar. Bovendien is geen van de prijzen inwisselbaar voor geld. Indien een prijs geweigerd wordt of de prijs om een andere reden niet uitgekeerd wordt, vervalt deze prijs geheel aan Bolletje. Bolletje aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het handelen en nalaten van derden.
 13. Tijdens de prijsuitreiking kan er foto/filmmateriaal geschoten worden ten behoeve van de social media-kanalen van Bolletje.
 14. Alle persoons- en andere gegevens die bij deelname ingevuld dienen te worden, dienen volledig en naar waarheid te worden ingevuld. De persoons- en andere gegevens worden door Bolletje verwerkt en enkel gebruikt voor de afhandeling van de deelname aan de Actie en in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens. Na afloop van de Actie zal Bolletje de persoons- en andere gegevens binnen 3 maanden vernietigen. De persoonlijke gegevens worden niet voor andere doeleinden dan deze Actie gebruikt, behalve na toestemming van de Deelnemer.
 15. Bolletje behoudt zich het recht voor om de Actievoorwaarden te allen tijde op enige wijze te wijzigen of aan te vullen zonder daarvan nadere aankondiging te doen.
 16. Bolletje behoudt zich het recht voor om de Actie te allen tijde stop te zetten zonder daarvan nadere aankondiging te doen.
 17. Bolletje behoudt zich het recht voor om deelnemers aan de Actie te weigeren in geval van redelijk vermoeden van misbruik of fraude, zonder dat de deelnemer enige aanspraak jegens de Bolletje kan doen gelden.
 18. Bolletje wijst elke aansprakelijkheid jegens de Deelnemer af, uit welken hoofde dan ook ontstaan, zulks mede ten behoeve van iedere derde die bij de onderhavige actie betrokken is. Bolletje kan de ongestoorde werking van www.bolletje.nl/beterbeginbox niet garanderen. De Deelnemer aanvaardt dat deelname aan onderhavige Actie voor eigen risico is en realiseert zich de risico’s die inherent zijn aan elke verbinding en overdracht via het internet, waaronder het risico op onderbrekingen en de risico’s op besmetting door eventuele virussen op het netwerk.
 19. Bolletje, haar medewerkers, de door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van uit deze Actie voortvloeiende handelingen. Bolletje sluit iedere aansprakelijkheid ter zake volledig uit.
 20. Voor zover de Deelnemer de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt dienen de ouders of wettelijke vertegenwoordigers van de Deelnemer vooraf toestemming te geven voor deelname.
 21. Indien de Deelnemer een klacht heeft over de Actie kan hij/zij zijn klacht indienen via het contactformulier op www.bolletje.nl. Voor meer informatie over de Actie kunt u een e-mailbericht sturen naar consument@bolletje.nl.
 22. Bolletje handelt in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen.
 23. Wijzigingen, type- en/of zetfouten zijn voorbehouden.
 24. De relatie tussen Bolletje en de Deelnemer is onderworpen aan Nederlands recht en eventuele geschillen vallen onder de bevoegdheid van de Rechtbank Overijssel.

Aldus opgemaakt te Almelo, 7 januari 2019


© Foto Saar genomen door Michel Porro

© Foto Sarah genomen door Kiki Reijners